مسئولیت اجتماعی برند با هدیه تبلیغاتی صنایع دستی

چگونه با انتخاب صنایع دستی به عنوان هدیه تبلیغاتی مسئولیت اجتماعی برند خود را کامل کنیم؟

صنایع دستی یکی از نمادهای ملی ایران هستند و حمایت از تولیدکنندگان آن یک مسئولیت اجتماعی بوده که برعهده کسب و کارها و برندهای بزرگ ایران...

ادامه مطلب